โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
คณะผู้บริหาร

นางสุดคนึง อาจชอบการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0811879310