โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
แนะนำครูดี
ผอ.สุดคนึง อาจชอบการ ผู้บริหารดีเด่น งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562
นางสุดคนึง  อาจชอบการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นเนื่องในงานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562 จากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2


ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. 2526 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา(ป.6) จากโรงเรียนวัดนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
- พ.ศ. 2529  จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
- พ.ศ. 2532  จบการศึกษา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
- พ.ศ. 2536 จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิชาเอกการประถมศึกษา(โครงการคุรุทายาท)
เกียรตินิยม อันดับ 1 จากวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
- พ.ศ. 2542 จบการศึกษาระดับ ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- พ.ศ. 2548 จบการศึกษาระดับ ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

- พ.ศ. 2537 – 2543 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3-4 โรงเรียนบ้านไสบ่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
- พ.ศ. 2544 – 2545 ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 5โรงเรียนบ้านไสบ่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
- พ.ศ. 2546  ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
- พ.ศ. 2547 – 2548 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
- พ.ศ. 2549 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
- พ.ศ. 2550 - 2553 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
- วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ผลงานและเกียรติประวัติ

- วันที่ 10 มิถุนายน 2551 ได้รับโล่การมีส่วนร่วมจัดงานชุมนุมลูกเสือสันติภาพภาคใต้ จากนายบุญรัตน์วงศ์ใหญ่ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2551 ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตรการมีส่วนร่วมจัดงานมหกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดตรัง จากฯพณฯชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี
- วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตรการมีส่วนร่วมจัดโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ ยาเสพติดในนักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดตรัง  จากนายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
- วันที่10 มีนาคม 2552  ได้รับรางวัลระดับดี วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2551 จาก นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรัง เขต 2
- วันที่ 27 มีนาคม 2553  ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)การดำเนินงานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยในนักเรียน ประถมศึกษาปีการศึกษา 2552 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 จาก นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรัง เขต 2
- วันที่ 15 สิงหาคม 2552  โรงเรียนบ้านทุ่งยางได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม”ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ รางวัลเหรียญ เงิน ระดับประเทศ ของ คุรุสภา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
- วันที่ 6 เมษายน 2553  ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2
ให้รับรางวัลและเกียรติบัตร ได้รับยกย่องเป็นผู้บริหารสถานศึกษาผู้ที่มีความเสียสละ จากสโมสรโรตารี จังหวัดตรัง
- วันที่ 11 มิถุนายน 2553  รับเกียรติบัตรจากการนำเสนอนวัตกรรมโรงเรียน จาก นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2
- วันที่ 20 กรกฎาคม 2553   รับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร เป็นยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ตามโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 4 เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เป็นผู้แทน
- วันที่ 15 กันยายน 2554 รับเกียรติบัตรผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนเสมาสามัคคี ประจำปี 2554 ในงานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียนครั้งที่ 7


ผอ.สุดคนึง อาจชอบการ ผอ.รร.วัดนาวงเตรียมรับเกียรติบัตร
ผอ.สุดคนึง อาจชอบการ รับเกียรติบัตรจากท่าผอ.สพป.ตรัง เขต ๒
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2554,21:26   อ่าน 10153 ครั้ง