ผลงานโรงเรียน
การนำเสนอวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่เชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นๆ โดยทั่วไปและได้ดำเนินกิจกรรมประกวด วิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  (Best  Practices) 
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่  
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้พิจารณาตัดสินการประกวด วิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best  Practices) การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานสภานักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ณ งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่  18 - 19  กันยายน 2556

              โรงเรียนวัดนาวง  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  อันดับ 1 ระดับประถมศึกษา
จากกิจกรรม "ดูแลอนามัย ใส่ใจสุขภาพ ปราศจากโรค ด้วยเพชรน้ำงาม"
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2556,11:35   อ่าน 9875 ครั้ง