วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาของโรงเรียน
          จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่สมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ปณิธานของโรงเรียน
           มุ่งบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  ร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น  ศรีทธา  อุทิศตนต่อองค์กร  และจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
          ภายในปี ๒๕๕๖ โรงเรียนเป็นผู้นำทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี มีการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ  ศิษย์เก่าและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา