โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562