โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
ปฐมวัย

นางเยาวลักษณ์ อินทรวิเศษ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางปราณี พงศ์อินทร์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางจุฑาทิพย์ ทองสาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3