พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจของโรงเรียน

          ๑. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพนักเรียนแต่ละระดับชั้นใ้หมีความรู้ มีความสามารถทางด้านวิชาการ และเร่งปลูกฝังเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ
          ๒. ส่งเสริม และพัฒนาทีมงานครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง มีความรักศรัทธาร่วมกันพัฒนาองค์กร และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้อย่างหลากหลาย
          ๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการให้บริการต่อชุมชน
          ๔. เสรอมสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และบุคคลทั่วไปให้มีต่อโรงเรียนและนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น
          ๕. ประสานความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธา และศิษย์เก่าของโรงเรียนแต่ละรุ่น และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

กลยุทธ์ของโรงเรียน

          ๑. ยกระดับ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินระดับชาติตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป พัฒนาศักยภาพนักเรียนและส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา พร้อมทั้งเร่งรัดและส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสประกวดแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
          ๒. เร่งปลูกฝัง เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ๘ ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
          ๓. ยกระดับและพัฒนาทีมงานให้มีความเข้มแข็ง มีภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมทั้งจัดหาและพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรให้มีความพร้อมทางด้านการจัดการเรียนรู้
          ๔. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธา ศิษย์เก่า และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างความศรัทธาต่อโรงเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียนส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น ๑๐ - ๒๐ คน
          ๕. ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ระบบไฟฟ้า จัดสร้างรั้วโรงเรียน สิ่งก่อสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความพร้อมต่อการใช้งานและต่อการจัดการเรียนรู้

เป้าประสงค์

          ๑. ด้านโอกาสทางการศึกษา
              ๑.๑ ผู้เรียนที่อยู่ในระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนวัดนาวงและชุมชนเทศบาลตำบลนาวง ได้รับการเสริมสร้าง การพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้จากการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ และโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อย่างทั่วถึงทุกคน
              ๑.๒ นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีองค์ความรู้เพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และเข้าเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ทุกคน
               ๑.๓ นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนและอยู่ในเขตชุมชนเทศบาลตำบลนาวงใกล้เคียง เข้าเรียนในโรงเรียนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๕ - ๑๐ คนต่อปี

          ๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
               ๒.๑ นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาเติมเต็มองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ กระบวนการคิด ทักษะการทำงาน ในแต่ละกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ
               ๒.๒ นักเรียนได้รับการฝึกฝนและพัฒนาการเข้าสู่การแข่งขันทักษะด้านวิชาการ การเข้าร่วมกิจกรรม การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ๘ ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกคน
               ๒.๓ ครูและบุคลากรทุกคนได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน วิธีการสอน มีภาพลักษณ์ใหม่ที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเต็มเวลา

          ๓. ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
              ๓.๑ โรงเรียนได้จัดระบบการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน บริหารงานทั้ง ๔ งานโโยใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และคุมค่า และเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
              ๓.๒  โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอและมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์สามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้ผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย