กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอรุณ ต้องเซ่งกี่
ครู คศ.2