กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาคร ชัยวิชิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6