ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายภู่ พรหมทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๔๘๑ - พ.ศ. ๒๔๘๘
ชื่อ-นามสกุล : นายสะอ้าน อนันต์ทวี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๔๘๘ - พ.ศ. ๒๔๘๙
ชื่อ-นามสกุล : นายภู่ พรหมทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๔๘๙ - พ.ศ. ๒๕๐๙
ชื่อ-นามสกุล : นายเทียบ พรายพรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๐๙ - พ.ศ.๒๕๐๙
ชื่อ-นามสกุล : นายเข็บ ทองประดับ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๐๙ - พ.ศ.๒๕๑๔
ชื่อ-นามสกุล : นายสลัก ชัยศร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๑๔ - พ.ศ.๒๕๒๒
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา กตัญญู
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๒๒ - พ.ศ.๒๕๓๔
ชื่อ-นามสกุล : นายสถิต ราชแสง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๓๔ - พ.ศ.๒๕๓๘
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ พรหมประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๓๘ - พ.ศ.๒๕๕๐
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6457782
ชื่อ-นามสกุล : นายอภัย ด้วงกิจ
ตำแหน่ง : ผู้้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๓
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1447368
ชื่อ-นามสกุล : นางสุดคนึง อาจชอบการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1879310