ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดนาวง ปีการศึกษา 2562
นางสุดคนึง อาจชอบการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง
นางเยาวลักษณ์ อินทรวิเศษ ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1
นางปราณี พงศ์อินทร์ ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2
นางจุฑาทิพย์ ทองสาม ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3
นางพิไลพร กิตติคุณ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางอรุณ ต้องเซ่งกี่ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางสาวสิวาพร ไชยวิเศษ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางสาวปติมา รอดกูล ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางสาวปวีณา คงเขียว ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางสาคร ชัยวิชิตร ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางปทุมภรณ์ จิตรแก้ว ครูประจำวิชา
นายธีรพล เพชรสุข ธุรการโรงเรียน
นางอำนวย เมืองมีศรี แม่ครัว
นางสาวอนุสรา หมวดพุฒ ผู้ช่วยแม่ครัว
นายบุญรวย ยี่เส้ง นักการภารโรง