โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนวัดนาวง
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนวัดนาวง ประจำปี 2562 -2563