คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอันดามัน ฮึ้งฮก
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปาลีรัตน์ แกล้วกล้า
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิชญาดา คงประสม
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิริพร ส่งเสริม
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุธาวัลย์ ห่วงจริง
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงลักษมี แกล้วกล้า
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤตภาส ศรีจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤษพัฒน์ แก้วขวัญ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายสิ่งแวดล้อมและอนามัย
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภาวดี เรืองเสน
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายต่างๆ
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวราภรณ์ พนมรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายต่างๆ
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวงศกร เทพวิเชียร
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายต่างๆ
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกมลักษณ์ รอดทุกข์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายต่างๆ
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุชาดา เรืองกิจชู
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายต่างๆ
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภริตา สุดการงาน
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายต่างๆ
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกวิลทิพย์ สุขขะ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายต่างๆ
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญญรัตน์ เบญจศรี
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายต่างๆ
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4