คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ สุวคันธ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการศึกษา
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายธเนศ ทองอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโกศล วีรธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางจินดา สุดสาย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร เนียมยังเงิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0835072825
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรชัย จันทร์ฝาก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล แก้วมรกต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0858997131
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปวีณา คงเขียว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสุดคนึง อาจชอบการ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0811879310