ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
  โรงเรียนวัดนาวง เดิมชื่อ "โรงเรียนประชาบาลตำบลนาปะยา 1" เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2481 ตรงกับวันพุธ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 3 ปีขาลผู้ก่อตั้งคือ ขุนนิคมประศาสน์ นายอำเภอเขาขาวในขณะนั้น ร่วมกับขุนนัยนาปะยา กำนันตำบลนาปะยา(แยกออกเป็นตำบลบางกุ้ง,ตำบลนาวงและตำบลวังคีรีในสมัยต่อมา) ได้ชักชวนราษฎรบริจาคทรัพย์สร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก. พิเศษ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร ในเนื้อที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน โดยพระครูอรรถสารสุนทร เจ้าอาวาสวัดนาวงแบ่งที่ดินวัดให้ (อาคารหลังนี้ได้รื้อถอนไปแล้วเมื่อ พ.ศ. 2522) และได้นำข้อความบางตอนในสมุดหมายเหตุรายวันของ โรงเรียนเล่มแรกที่ได้บันทึกถึงเหตุการณ์วันทำพิธีเปิดโรงเรียนซึ่งบันทึก โดย นายภู่ พรหมทอง ครูใหญ่คนแรก ดังนี้
            วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๑
วันนี้ เป็นวันกระทำพิธีเปิดโรงเรียนนี้ อันปรากฏนามว่า ประชาบาลตำบลนาปยา๑ ให้เป็นสถานที่ศึกษาประชาบาล ประจำตำบลนาปยา ในการกระทำพิธีเปิดโรงเรียนนี้ ได้มีหลวงวุฒิราษฎร์รักษา ข้าหลวงประจำจังหวัดตรังได้มาเป็นประธาน พร้อมวิจิตจรรยา ธรรมการจังหวัด มาถึงสถานที่โรงเรียนเวลา ๙.๔๕ น. ขุนนิคมประศาสน์ นายอำเภอเขาขาว พร้อมด้วยนายจรัล ปสันตา ธรรมการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตร ตลอดทั้งชาวบ้านราษฎรชาย – หญิง ประชุมพร้อม ณ สถานที่โรงเรียน เวลา ๑๐.๐๐ น. นายภู่ พรหมทอง ผู้ซึ่งทางการได้สั่งให้มารับตำแหน่งครูใหญ่ นายล่อง หลิวงโส รับตำแหน่งครูน้อย ทั้ง ๒ นายได้เลือกนักเรียนที่จะเข้ารับการศึกษา ตามจำนวนที่อำเภอได้ออกหมายเกณฑ์ ตั้งแถวหน้าโรงเรียน หันหน้าแถวสู่สถานที่เล่าเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขุนนิคมประศาสน์นายอำเภอ ได้บอกครูนักเรียน กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์, ที่มากระทำพิธีเปิดหน้าโรงเรียน ทำความเคารพหลวงวุฒิราษฎร์รักษา ข้าหลวงประจำจังหวัด ผู้เป็นประธานแล้ว ได้อ่านรายงานการปลูกสร้างตัวโรงเรียนเสนอ จบแล้วผู้เป็นประธานได้กล่าวตอบรายงานการปลูกสร้าง และผู้เป็นประธานได้ชักเชือกเปิดป้ายนามโรงเรียนเป็นประถมฤกษ์ พระสงฆ์สวดยันโตกะถา ในที่ประชุมเปล่งอุทานไชโยประกอบมงคลฤกษ์ ต่อจากนี้ไปครูบอกแถวนักเรียน เข้าประจำห้องเรียนทำการสอนพอเป็นฤกษ์ นับเป็นจบพิธี
           กำหนดการกระทำพีเปิดโรงเรียนนี้ ซึ่งทางอำเภอได้กำหนดไว้ดังนี้
กำหนดการกระทำพิธี
เปิดโรงเรียนประชาบาลตำบลนาปยา
ตำบลนาปยา
ในวันที่ ๑ กุมภาพันธุ์ ๒๔๘๑
------------------------
          วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๘๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นิมนต์พระสงฆ์ ๗ รูป มีพระครูอรถสารสุนทร วัดนาวง เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องกลางของสถานที่เล่าเรียน เชิญข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรประชุมฟังสวด ค่ำมีมะโหรศพหนังตะลุงแสดง ณ บริเวณโรงเรียนตลอดคืน
           วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ครูเรียกนักเรียนที่เข้ารับการศึกษามาตั้งแถวหน้าโรงเรียน หันหน้าสู่สถานที่เล่าเรียน ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎร รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน ตั้งแถวเรียบร้อยแล้ว เมื่อเชิญประธานไปหน้า ณ โรงเรียนนั้น ธรรมการอำเภอชักธงไตรรงค์ขึ้นเหนือเสาเรียบร้อยแล้ว นายอำเภออ่านรายงานการปลูกสร้างโรงเรียนเสนอจบ ประธานได้กล่าวตอบแล้วผู้เป็นประธานชักเชือกเปิดป้ายนามโรงเรียนออก พระสงฆ์สวดยันโตกะถา ครูบอกแถวนักเรียนเดินเข้าสู่ประจำห้องเรียนทำพิธีสอนพอเป็นฤกษ์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายอาหารบิณฑบาตเพนแก่พระสงฆ์ ๗ รูป ที่เจริญพระพุทธมนต์แล้ว เป็นเสร็จพิธี
           โรงเรียนนี้ เป็นโรงเรียนประชาบาลที่นายอำเภอจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๘๐ กล่วคือ ดำรงอยู่ด้วยงบประมาณการประถมศึกษาของกระทรวงธรรมการ นับแต่เงินเดือนครูและค่าใช้สอยในโรงเรียน ส่วนหลักสูตรการสอนใช้ตามประมวลศึกษาพิเศษภาค ๑ ของกระทรวงธรรมการ กำหนดการสอนตามรายวิชา รายวัน(ตารางสอน) ระเบียบการเปิด – ปิด ภาคได้ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ประจำอำเภอ และประจำจังหวัดได้ดกำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาและกฎกระทรวงธรรมการ ซึ่งออกโดยอำนาจแห่งพระราชบัญญัตินั้นอย่างเช่นโรงเรียนประชาบาลในตำบลอื่น ทั่วไป
      ๑. กำหนด ปิด - เปิดภาคเรียนของโรงเรียนประชาบาล
           ภาคต้น เปิดเรียนวันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
           ภาคกลาง เปิดเรียนวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม
           ภาคปลาย เปิดวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน
       ๒. กำหนดหยุดเรียนในวันเทศกาลและนักขัตฤกษ์ของโรงเรียนประชาบาล
           (๑) วันตรุษสงกรานต์ วันที่ ๓๑ มีนาคม และวันที่ ๑ – ๒ เมษายน ๓ วัน
           (๒) วันจักรี วันที่ ๖ เมษายน ๑ วัน
           (๓) วันวิสาขบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ และ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๖ หรือเดือน ๗ ๒ วัน
           (๔) วันขอพระราชทานรัฐธรมนูญ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๑ วัน
           (๕) วันรัฐธรรมนูญชั่วคราว วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๑ วัน
           (๖) วันเข้าพรรษา วันขึ้น ๑๕ และวัน แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ๒ วัน
           (๗) วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๑ วัน
           (๘) วันสารทกลางปี (วันสิ้นเดือน ๑๐ ) ๑ วัน
           (๙) วันรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๓ วัน
          (๑๐) วันมาฆบูชา (เพ็ญเดือน ๓ หรือ เดือน ๔ แล้วแต่กรณี) ๑ วัน
          (๑๑) เมื่อทางราชการสั่งให้หยุดในวันใด นอกเหนือจากที่กล่าวแล้วก็ให้หยุดด้วย
          ปัจจุบันโรงเรียนวัดนาวง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ในเขตเทศบาลตำบลนาวง มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๑ไร่เศษ ทำการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๖
ประวัติการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ ดังนี้
๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๑ เริ่มเปิดทำการสอนเป็นครั้งแรก
พ.ศ. ๒๔๘๒ อำเภอเขาขาวเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอห้วยยอด แต่โรงเรียนยังคงใช้ชื่อ "ประชาบาลตำบลนาปะยะ ๑"
พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๒๔๙๐มีการเปลี่ยนชื่อตำบลจากเดิมเป็น ตำบลนาวง โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อตามชื่อตำบลด้วย คือ "โรงเรียนประชาบาลตำบลนาวง ๒" (โรงเรียนประชาบาลตำบลนาวง ๑ คือโรงเรียนวัดไตรสามัคคีในปัจจุบัน)
พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๔๙๕ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนประขาบาลตำบลนาวง ๑ "
พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้มีการแยกตำบลนาวงออกเป็น ๒ ตำบล คือ ตำบลนาวง และตำบลบางกุ้ง ในืพ้นที่ตั้งของโรงเรียนได้อยู่ในเขตตำบลใหม่คือ ตำบลบางกุ้ง หมู่ที่ ๒ และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนวัดนาวง" เพื่อให้เหมือนกับวัดนาวง ตั้งแต่นั้นมา
พ.ศ. ๒๔๙๖ - ๒๕๑๐ ได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทั้งส่วนที่สร้างเงินงบประมาณและ สร้างด้วยเงินบริจาค
พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้ชื้อที่ดินเพิ่มเติมทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก จำนวนพื้นที่ ๖ ไร่ เศษด้วยเงินบริจาคโดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแต่ประการใด
พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๒๒ ได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนตลอด มา และใน พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้มีการรื้ออาคารเรียนหลังแรกเพื่อปรับปรุงสนามโรงเรียนให้เป็นสัดส่วน
พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้มีการปรับปรุงถมสนามได้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยใช้เงินบริจาคเป็นค่าน้ำมัน
พ.ศ.๒๕๒๔ ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรังเปิดการสอนศึกษาผู้ใหญ่ทางวิทยุ และไปรษณีย์(ว.ปณ.) โดยนายถวิล แก้วมรกต ครูโรงเรียนวัดนาวงเป็นผู้ดำเนินการ ปัจุบันนี้เป็นศูนย์การเรียนชุมชนนาวงสังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอห้วยยอด
พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้มีการปรับปรุงถมสนามเป็นครั้งที่ ๒ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สส.วิเชียร คันฉ่อง เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทพร้อมกันนี้ได้ที่ดินทางด้านทิศตะวันตกของโรงเรียนเพิ่มเติมโดยซื้อจาก นาวเขียม ฮึ้งฮก ด้วยเงินบริจาค
พ.ศ. ๒๕๒๘ ใช้อักษรย่อนามโรงเรียน "ว.น.ว." โดยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พ.ศ. ๒๕๒๙ โรงเรียนเปิดสอนขั้นอนุบาล ตามโครงการอนุบาลชนบท ของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณสร้างสนามฟุตบอลแบบ ฟ.๑ ด้วยเงินงบประมาณ ๑ แสนบาท
พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้มีการปรับปรุงถมสนามเป็นครั้ง ๓ ด้วยเงินบริจาค จนได้สภาพสนามที่สมบูรณ์ดังเช่นทุกวันนี้
พ.ศ. ๒๕๓๖ นักศึกษา กศน. ศูนย์การเรียนโรงเรียนวัดนาวงร่วมกันบริจาคเงิรสร้างป้ายชื่อโรงเรียนแบบถาวร มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๙ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ โรงเรียนได้เริ่มมีการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐานให้กับนักเรียน ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๕ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ด้วยเงินงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนได้สร้างถนนคอนกรีตรอบสนามโรงเรียนเป็นระยะทาง ๔๒๐ เมตร โดยการสนับสนุนในการหางบประมาณจาก สส.ทวี สุระบาล
รางวัลชื่อเสียงและเกียรติยศ
- พ.ศ. ๒๕๒๖ ผู้บริหารโรงเรียนได้รับปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นเป็น ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และรองอาจารย์ใหญ่ โดยมีนายปรีชา กตัญญู เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก และ มีนายฉลอง ศิริพลบุญเป็นรองอาจารย์ใหญ่
- พ.ศ. ๒๕๒๗ โรงเรียนเข้าประกวดโรงเรียนและผู้บริหารดีเด่น ได้รางวัลดีเด่นระดับอำเภอ และรองอันดับ ๒ ระดับจังหวัด และรางวัลชมเชยระดับประเทศ
- พ.ศ. ๒๕๒๘ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่มีการเสริมสร้างวินัยดีเด่นอันดับ ๒ ระดับจังหวัด
- พ.ศ. ๒๕๓๒ โรงเรียนเข้าประกวด QC ระดับประเทศ โรงเรียนชนะอันดับสองได้รับโล่ห์เกียรติยศจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการประเมินให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก คือ นายสมบูรณ์ พรหมประเสริฐ
- พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนทำเว็บไซต์ของโรงเรียนส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลที่ ๑ ระดับจังหวัด และรางวัลชมเชยระดับกรม(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
- พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ.
- พ.ศ. ๒๕๕๓ นักเรียนของโรงเรียนจำนวน ๓ คน คือ ๑. เด็กหญิงกชมน แก้วมรกต ๒. เด็กหญิงมณฑกานต์ เทพวิเชียร และ ๓. เด็กหญิงประภัสสรา เทพวิเชียร ได้เป็นเป็นตัวแทนภาคใต้ไปทำการแข่งขันการเขียน WebPage ด้วยโปรแกรม WebEditor ในงานศิลปนักเรียนรดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้ลำดับที่ ๒ และเหรียญทองระดับชาติ
- พ.ศ. ๒๕๕๔ ทางโรงเรียนวัดนาวงมีนางสุดคนึง  อาจชอบการ ศิษย์เก่าของโรงเรียนวัดนาวงเอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ได้ทำการพลิกฟื้นสภาพของโรงเรียนให้ดีขึ้นในทุกด้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบรรดาศืษย์เก่าอย่างมากมาย