แหล่งสำคัญทางประวัติศาสตร์
แหล่งสำคัญทางประวัติศาสตร์
ศาลหลักเมือง
          ศาลหลักเมืองตรัง ตั้งอยู่ ต.ควนธานี อ.กันตัง ศาลหลักเมืองนี้เป็นของดั้งเดิม เพราะเมืองตรังแรกเริ่ม เดิมทีตั้งอยู่ที่กันตังแห่งนี้แล้วจึงย้ายเข้าไปยังทับเที่ยงจนถึงปัจจุบันศาลหลักเมืองตรังนับเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวตรังทั่วไปจนเกิดความเชื่อถือศรัทธา ในทางความศักดิ์สิทธิ์มีการบนบานศาลกล่าวอยู่เสมอ เล่ากันว่าคณะหนังตะลุง มโนราห์ที่เดินทางผ่านศาลหลักเมืองนี้จะต้องตีกลอง หรือบรรเลงดนตรีสักการะทุกครั้งที่ผ่าน เพื่อมิให้เกิดข้อขัดข้องในการเดินทางและการแสดง อีกเรื่องหนึ่งคือตามประเพณีถือศีลกินเจ ของคนไทยเชื่อสายจีนในจังหวัดตรังซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเมื่อขบวนแห่พระผ่านศาลหลักเมืองก็ต้องแวะหยุดสักการะ นอกจากนี้ ชาวบ้านก็ได้ร่วมกันจัดพิธีถือศีลกินเจที่บริเวณศาลหลักเมืองขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ.ศ.2511 และจัดต่อมาจนถึง พ.ศ.2533 จึงเลิกไป เพราะทางจังหวัดเตรียมการบูรณะทุกวันนี้ ความเชื่อถือศรัทธาต่อศาลหลักเมืองตรังยังคงสืบทอดต่อๆ มาผู้คนที่ผ่านไปมามักยกมือไหว้ คาระวะ หรือแวะสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล เพราะศาลหลักเมืองเป็นที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองตรังมานานกว่า 100 ป

ต้นยางต้นแรกของประเมศไทย
          ตั้งอยู่ริมถนนก่อนเข้าสู่ตัวอำเภอกันตัง หน้าสหกรณ์การเกษตรกันตัง เป็นต้นยางรุ่นแรกที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ เจ้าเมืองตรังได้นำมา ปลูกไว้เพื่อบุกเบิกอาชีพสวนยางพาราของชาวตรัง เมื่อปี พ.ศ. 2442 การเดินทาง สามารถนั่งรถตู้ตรัง-กันตัง ใช้เวลา 30 นาที ขึ้นรถที่ถนนกันตัง ค่าโดยสารคนละ 25 บาท

พิพิธภํณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)

           พิพิธภัณฑ์พระยารุษฎานุประดิษฐ์ อยู่ห่างจากเทศบาลกันตังประมาณ 200 เมตร ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนค่ายพิทักษ์ ตำบลกันตัง เป็นที่ตั้งของสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ คือ “จวนเก่าเจ้าเมืองตรัง” หรือบ้านพักอดีตเจ้าเมืองตรังพระยารัษฎานุประดิษฐ์ เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น มีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งและเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของท่านอย่างครบถ้วน โดยทายาทตระกูล ณ ระนอง เป็นผู้ดูแลรักษา เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ (ถ้าตรงกับวันหยุดราชการเปิดตามปกติ และหยุดชดเชยในวันต่อไป) เวลา 8.00 -16.30 น. ผู้เข้าชมเป็นคณะที่ต้องการวิทยากรบรรยาย กรุณาแจ้งล่วงหน้าที่ โรงเรียนกันตังพิทยากร โทร. 0 7527 4151-8

วัดถ้ำพระพุทธ
            วัดถ้ำพระพุทธ เดิมชื่อ วัดถ้ำพระ ตั้งอยู่ เลขที่ 5/1 บ้านถ้ำพระ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ภายในถ้ำมีพระนอนองค์ใหญ่ และพระยืนทรงเครื่องประดับพระเศียรด้วยเทริด (เครื่องประดับศีรษะ รูปมงกุฎอย่างเตี้ย มีกรอบหน้าอย่างมโนราห์) นอกจากนั้นยังมี สมบัติเครื่องใช้ของคนชั้นสูง เช่น เครื่องลายคราม เครื่องถมทอง เครื่องปั้นเก่าแก่ ที่มาของสมบัติสูงค่า เหล่านี้และประวัติความเป็นมาของวัดเก่าแก่นี้ยังไม่ กระจ่างชัด ประมาณกันว่าสร้างวัดขึ้น พ.ศ. 2374 โดยพ่อท่านฉางหลางให้ชื่อว่า "วัดถ้ำพระพุทธ" โดยรับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2465