ศิษย์เก่าตัวอย่าง
ดร.จำนงค์ ธนะภพ

ดร.จำนงค์ธนะภพ Dr.Chamnong Thanapop

การศึกษาวุฒิการศึกษา

คำอธิบาย: http://202.28.68.27/des/html/image/icon1.gifวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

คำอธิบาย: http://202.28.68.27/des/html/image/icon1.gifสาขาที่จบ

ระบาดวิทยา

คำอธิบาย: http://202.28.68.27/des/html/image/icon1.gifมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบาย: http://202.28.68.27/des/html/image/icon1.gifช่วงปี พ.ศ.

2546-2552


คำอธิบาย: http://202.28.68.27/des/html/image/icon1.gifวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คำอธิบาย: http://202.28.68.27/des/html/image/icon1.gifสาขาที่จบ

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

คำอธิบาย: http://202.28.68.27/des/html/image/icon1.gifมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

คำอธิบาย: http://202.28.68.27/des/html/image/icon1.gifช่วงปี พ.ศ.

2540-2542


คำอธิบาย: http://202.28.68.27/des/html/image/icon1.gifวุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

คำอธิบาย: http://202.28.68.27/des/html/image/icon1.gifสาขาที่จบ

สาธารณสุขศาสตร์ : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คำอธิบาย: http://202.28.68.27/des/html/image/icon1.gifมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

คำอธิบาย: http://202.28.68.27/des/html/image/icon1.gifช่วงปี พ.ศ.

2534-2538


คำอธิบาย: http://202.28.68.27/des/html/image/icon1.gifวุฒิการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบาย: http://202.28.68.27/des/html/image/icon1.gifโปรแกรมที่จบ

คณิต-วิทย์

คำอธิบาย: http://202.28.68.27/des/html/image/icon1.gifโรงเรียน

ห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คำอธิบาย: http://202.28.68.27/des/html/image/icon1.gifช่วงปี พ.ศ.

2531 - 2534

งงาน

คำอธิบาย: http://202.28.68.27/des/html/image/icon1.gifวุฒิการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

คำอธิบาย: http://202.28.68.27/des/html/image/icon1.gifโรงเรียน

ห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คำอธิบาย: http://202.28.68.27/des/html/image/icon1.gifช่วงปี พ.ศ.

2528 - 2531

ปัจจุบัน

คำอธิบาย: http://202.28.68.27/des/html/image/icon1.gifวุฒิการศึกษา

อนุบาล - ประถมศึกษา

คำอธิบาย: http://202.28.68.27/des/html/image/icon1.gifโรงเรียน

วัดนาวง ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คำอธิบาย: http://202.28.68.27/des/html/image/icon1.gifช่วงปี พ.ศ.

2520 - 2528

หน้าที่การงาน

คำอธิบาย: http://202.28.68.27/des/html/image/icon1.gifตำแหน่ง

อาจารย์

คำอธิบาย: http://202.28.68.27/des/html/image/icon1.gifหน่วยงาน

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คำอธิบาย: http://202.28.68.27/des/html/image/icon1.gifวันที่ดำรงตำแหน่ง

16/11/2543 - ปัจจุบัน

สาขาความเชี่ยวชาญ

คำอธิบาย: http://202.28.68.27/des/html/image/icon1.gifแพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข

-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-ระบาดวิทยาทางด้านอาชีวอนามัย


โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2554,07:43   อ่าน 9521 ครั้ง