ศิษย์เก่าตัวอย่าง
นางสุดคนึง อาจชอบการ
นางสุดคนึง อาจชอบการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. 2526 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา(ป.6) จากโรงเรียนวัดนาวงอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
- พ.ศ. 2529 จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
- พ.ศ. 2532 จบการศึกษา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
- พ.ศ. 2536 จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีวิชาเอกการประถมศึกษา(โครงการคุรุทายาท)
เกียรตินิยมอันดับ 1จากวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
- พ.ศ. 2542จบการศึกษาระดับ ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- พ.ศ. 2548จบการศึกษาระดับ ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

- พ.ศ. 2537 – 2543 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3-4 โรงเรียนบ้านไสบ่อ อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
- พ.ศ. 2544 – 2545 ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 5โรงเรียนบ้านไสบ่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
- พ.ศ. 2546 ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ อำเภอกันตังจังหวัดตรัง
- พ.ศ. 2547 – 2548 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง อำเภอวังวิเศษจังหวัดตรัง
- พ.ศ. 2549 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
- พ.ศ. 2550 - 2553 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยางอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรัง
- วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง

ผลงานและเกียรติประวัติ

- วันที่ 10 มิถุนายน 2551 ได้รับโล่การมีส่วนร่วมจัดงานชุมนุมลูกเสือสันติภาพภาคใต้ จากนายบุญรัตน์วงศ์ใหญ่ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2551 ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตรการมีส่วนร่วมจัดงานมหกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดตรัง จากฯพณฯชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี
- วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตรการมีส่วนร่วมจัดโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ ยาเสพติดในนักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดตรัง จากนายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
- วันที่10 มีนาคม 2552 ได้รับรางวัลระดับดี วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BestPractice) การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2551 จาก นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรัง เขต 2
- วันที่ 27 มีนาคม 2553 ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BestPractice)การดำเนินงานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยในนักเรียน ประถมศึกษาปีการศึกษา 2552ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต2 จาก นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรัง เขต 2
- วันที่ 15 สิงหาคม 2552 โรงเรียนบ้านทุ่งยางได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม”ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้รางวัลเหรียญ เงินระดับประเทศ ของ คุรุสภา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
- วันที่ 6 เมษายน 2553 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2
ให้รับรางวัลและเกียรติบัตร ได้รับยกย่องเป็นผู้บริหารสถานศึกษาผู้ที่มีความเสียสละ จากสโมสรโรตารี จังหวัดตรัง
- วันที่ 11 มิถุนายน 2553 รับเกียรติบัตรจากการนำเสนอนวัตกรรมโรงเรียน จาก นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2
- วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 รับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร เป็นยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ตามโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 4 เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เป็นผู้แทน
- วันที่ 15 กันยายน 2554 รับเกียรติบัตรผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนเสมาสามัคคี ประจำปี 2554 ในงานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียนครั้งที่ 7

โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2554,07:57   อ่าน 9545 ครั้ง