ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนาวง ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 27 เดือนมิถุนายน - 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 (อ่าน 302) 01 ก.ค. 65
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการชั้นเรียนด้วยวินัยเชิงบวก”เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก (อ่าน 344) 24 มิ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนาวง ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 20 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 (อ่าน 365) 24 มิ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนาวง ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 13 - 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 (อ่าน 299) 18 มิ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนาวง ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 6 - 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 (อ่าน 356) 12 มิ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนาวง ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 23 - 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 (อ่าน 174) 27 พ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนาวง ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 17 - 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 (อ่าน 349) 21 พ.ค. 65
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 584) 15 พ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนาวง วันที่ 9 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (อ่าน 207) 12 พ.ค. 65
เผยแพร่แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนวัดนาวง (อ่าน 578) 09 พ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนาวง วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (อ่าน 191) 06 พ.ค. 65
รายงานการวิจัย รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ QCPM NAWONG MODEL ที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนโรงเรียนวัดนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ (อ่าน 597) 05 เม.ย. 65
รายงานการประเมินโครงการ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะนักเรียนและอนามัยสิ่งแวดล้อม โรงเรียนวัดนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ (อ่าน 581) 05 เม.ย. 65
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมอนามัยนักเรียน โรงเรียนวัดนาวง (อ่าน 3733) 29 ธ.ค. 64
โรงเรียนวัดนาวงได้รับการติดตามผลการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (อ่าน 3624) 08 ธ.ค. 64
กิจกรรมนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน (Pfizer) เข็มที่ 2 เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (อ่าน 3675) 11 พ.ย. 64
โรงเรียนวัดนาวงประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3721) 28 ต.ค. 64
กิจกรรมนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน (Pfizer) เข็ม 1 เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (อ่าน 3723) 21 ต.ค. 64
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3695) 07 มิ.ย. 64
เผยแพร่รายงาน NT ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (อ่าน 3827) 15 พ.ค. 64
เผยแพร่แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดนาวง (อ่าน 3635) 11 พ.ค. 64
เผยแพร่รายงานรายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (อ่าน 3775) 01 พ.ค. 64
เผยแพร่นวัตกรรมการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ Nawong 10 Activities สิ่งแวดล้อมดีด้วย 3Rs MODEL (อ่าน 3801) 30 มี.ค. 64
เผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบ ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 7193) 26 ส.ค. 63
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 7543) 10 มิ.ย. 62
เผยแพร่รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 7613) 03 ก.ค. 60
เผยแพร่ราคากลาง ก่อสร้างส้วม แบบ สปช.603/29 (4 ที่นั่ง) ยกพื้นสูง (อ่าน 7789) 14 พ.ย. 59
เผยแพร่ราคากลาง ก่อสร้างส้วม แบบ สปช.603/29 (4 ที่นั่ง) ยกพื้นสูง (อ่าน 7855) 14 พ.ย. 59
เผยแพร่ราคากลาง ก่อสร้างส้วม แบบ สปช.603/29 (4 ที่นั่ง) ยกพื้นสูง (อ่าน 7744) 14 พ.ย. 59
เผยแพร่ราคากลาง ก่อสร้างส้วม แบบ สปช.603/29 (4 ที่นั่ง) ยกพื้นสูง (อ่าน 7424) 14 พ.ย. 59
เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 017 หลังคา ฝ้าเพดาน หน้าต่าง (อ่าน 7123) 14 พ.ย. 59
เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 017 หลังคา ฝ้าเพดาน หน้าต่าง (อ่าน 7099) 14 พ.ย. 59
ขอเชิญร่วมงานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ (อ่าน 8354) 21 ม.ค. 59
ใครเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดนาวงยกมือขึ้น....ทางโรงเรียนวัดนาวงจะเปิดคอลัมน์ศิษย์เก่าตัวอย่างขึ้น (อ่าน 11129) 19 มิ.ย. 54
หมายเลขบัญชีสำหรับผู้ร่วมโครงการระดมทุนศิษย์โรงเรียนวัดนาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (อ่าน 9509) 30 พ.ค. 54