แนะนำครูดี
นางสาวปวีณา คงเขียว ตำแหน่งครูโรงเรียนวัดนาวง ได้รับรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุขประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 306) 17 ม.ค. 64
นางเยาวลักษณ์ อินทรวิเศษ รับรางวัล เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบามุข ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 279) 16 ม.ค. 64
นางพิไลพร กิตติคุณ รับรางวัล เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบามุข ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 277) 16 ม.ค. 64
นางสาวสิวาพร ไชยวิเศษ รับรางวัล เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบามุข ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 271) 16 ม.ค. 64
นางสาวปคิมา รอดกูล รับรางวัล เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบามุข ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 282) 16 ม.ค. 64
นางสาวสุนันทา เอมสรรค์ รับรางวัล เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบามุข ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 266) 16 ม.ค. 64
นางสาวปวีณา คงเขียว รางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในงานวันครูประจำปี 2562 อำเภอห้วยยอด จ.ตรัง (อ่าน 10649) 16 ม.ค. 62
ผอ.สุดคนึง อาจชอบการ ผู้บริหารดีเด่น งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 10382) 18 ก.ย. 54